Texas AgriLife Extension Service, Texas A&M System.
Các Khóa Học Về Chăm Sóc Trẻ
Dành Cho Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ, Phụ Huynh & Nhân Viên Cấp Phép Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ
Huấn Luyện Phát Triển Chuyên Môn cho Người Chăm Sóc cho Trẻ Sơ Sinh & Trẻ Chập chững biết đi
  • Các khóa học trực tuyến ghi bên dưới được thiết kế dành cho những nhân viên chăm sóc trẻ nào đang chăm sóc cho trẻ sơ sinh và trẻ chập chững biết đi.
  • 9 khóa học (15 giờ đồng hồ), bao hàm nhiều chủ đề khác nhau về trẻ sơ sinh & trẻ chập chững biết đi, có thể ghi danh và/hoặc hoàn thành lúc thuận tiện cho bạn
  • Tất cả các khóa học đều miễn phí sau khi bạn đã lập một Tài Khoản Miễn Phí
Child Care Courses for Child Care Licensing Staff

Thu Hÿp Tÿt Cÿ | Mÿ Rÿng Tÿt Cÿ

Tm Hiểu Sự Pht Triển Ở Trẻ Sơ Sinh v Trẻ Chập Chững Biết Đi

Nghin cứu cho thấy rằng ba năm đầu đời đng vai tr rất quan trọng đối với sự pht triển thể chất, x hội, tnh cảm, v tr tuệ. Trong kha học 2 giờ ny, người chăm sc trẻ sẽ tm hiểu về cc m thức pht triển ở trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi, ba lĩnh vực pht triển chnh, cc chiến lược thực tế để khuyến khch sự pht triển tối ưu, v cch nhận biết cc dấu hiệu cho thấy c sự chậm pht triển c thể c ở trẻ rất nhỏ. Kha học ny được thiết kế v cung cấp bởi Texas AgriLife Extension Service of the Texas A&M University System với sự hợp tc của Sở Dịch Vụ Gia Đnh v Bảo Vệ Texas (Texas Department of Family and Protective Services), Ban Cấp Php Chăm Sc Trẻ (Child Care Licensing Division), v sử dụng cc nguồn ti trợ được cung cấp theo Đạo Luật Phục Hồi v Ti Đầu Tư Hoa Kỳ (American Recovery and Reinvestment Act) năm 2009. CẦN C KẾT NỐI INTERNET TỐC ĐỘ CAO ĐỂ HON THNH KHA HỌC NY.  

Sÿ Tín Chÿ: 2 giÿ Hÿc Phí: Miÿn phí Phí Làm Chÿng Chÿ: Miÿn phí

Giới Thiệu về Sự Pht Triển Tnh Cảm X Hội Ở Trẻ Sơ Sinh v Trẻ Chập chững biết đi

Sự pht triển tnh cảm x hội bắt đầu từ lc mới sinh v tiếp tục suốt đời, đặt ra nền tảng cho những mối quan hệ c nghĩa v khả năng học tập. Kha học 2 giờ ny được thiết kế để giới thiệu cho những người chăm sc trẻ biết quy trnh sự pht triển tnh cảm x hội ở trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi, gồm cả cc khi niệm chnh như tnh kh v sự gắn b ảnh hưởng đến khả năng pht triển cc kỹ năng x hội v tnh cảm của trẻ nhỏ. Kha học ny gồm c phần nhấn mạnh vo tầm quan trọng của cc mối quan hệ lnh mạnh với người chăm sc để c được sự pht triển tnh cảm x hội tối ưu. Nội dung sử dụng trong kha học ny được lấy từ Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning (Trung Tm Nghin Cứu Cc Nền Tảng X Hội v Tnh Cảm đối với Qu Trnh Học Ban Đầu) tại Đại Học Vanderbilt. Kha học ny được chuyển sang định dạng trực tuyến bởi Texas AgriLife Extension Service of the Texas A&M University System với sự hợp tc của Sở Dịch Vụ Gia Đnh v Bảo Vệ Texas (Texas Department of Family and Protective Services), Ban Cấp Php Chăm Sc Trẻ (Child Care Licensing Division), v sử dụng cc nguồn ti trợ được cung cấp theo Đạo Luật Phục Hồi v Ti Đầu Tư Hoa Kỳ (American Recovery and Reinvestment Act) năm 2009. CẦN C KẾT NỐI INTERNET TỐC ĐỘ CAO ĐỂ HON THNH KHA HỌC NY. 

Sÿ Tín Chÿ: 2 giÿ Hÿc Phí: Miÿn phí Phí Làm Chÿng Chÿ: Miÿn phí

Những Hoạt Động Thường Lệ v Mi Trường Hỗ Trợ Sự Pht Triển Tnh Cảm X Hội ở Trẻ Sơ Sinh v Trẻ Chập chững biết đi

C một số chiến lược c thể được sử dụng để hỗ trợ c mục đch đối với sự pht triển tnh cảm x hội ở trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi. Kha học 2 giờ ny được thiết kế để trnh by mẫu về cc chiến lược đ cho người chăm sc trẻ. Cc chiến lược chnh được đề cập trong kha học ny bao gồm việc tạo ra cc hoạt động thường lệ mang tnh đp ứng, tạo dựng cc mi trường vật l ph hợp, v cải thiện khả năng đọc viết của trẻ trong cơ sở chăm sc. Nội dung sử dụng trong kha học ny được lấy từ Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning (Trung Tm Nghin Cứu Cc Nền Tảng X Hội v Tnh Cảm đối với Qu Trnh Học Ban Đầu) tại Đại Học Vanderbilt. Kha học ny được chuyển sang định dạng trực tuyến bởi Texas AgriLife Extension Service of the Texas A&M University System với sự hợp tc của Sở Dịch Vụ Gia Đnh v Bảo Vệ Texas (Texas Department of Family and Protective Services), Ban Cấp Php Chăm Sc Trẻ (Child Care Licensing Division), v sử dụng cc nguồn ti trợ được cung cấp theo Đạo Luật Phục Hồi v Ti Đầu Tư Hoa Kỳ (American Recovery and Reinvestment Act) năm 2009. CẦN C KẾT NỐI INTERNET TỐC ĐỘ CAO ĐỂ HON THNH KHA HỌC NY. 

Sÿ Tín Chÿ: 2 giÿ Hÿc Phí: Miÿn phí Phí Làm Chÿng Chÿ: Miÿn phí

Phản Ứng với Hnh Vi C Vấn Đề của Trẻ Sơ Sinh-Trẻ Chập chững biết đi

Trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi c cc hnh vi c vấn đề dưới dạng l cch thức giao tiếp cho biết cc em c những nhu cầu chưa được đp ứng. Kha học 2 giờ ny được thiết kế để người chăm sc trẻ nhận biết, hiểu được, v pht triển cc cch phản ứng với những loại hnh vi ny. Kha học ny nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tm ra nghĩa của hnh vi v việc hợp tc với một nhm để đnh gi v giải quyết hnh vi c vấn đề ở trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi một cch đầy đủ. Nội dung sử dụng trong kha học ny được lấy từ Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning (Trung Tm Nghin Cứu Cc Nền Tảng X Hội v Tnh Cảm đối với Qu Trnh Học Ban Đầu) tại Đại Học Vanderbilt. Kha học ny được chuyển sang định dạng trực tuyến bởi Texas AgriLifeExtension Service of the Texas A&M University System với sự hợp tc của Sở Dịch Vụ Gia Đnh v Bảo Vệ Texas (Texas Department of Family and Protective Services), Ban Cấp Php Chăm Sc Trẻ (Child Care Licensing Division), v sử dụng cc nguồn ti trợ được cung cấp theo Đạo Luật Phục Hồi v Ti Đầu Tư Hoa Kỳ (American Recovery and Reinvestment Act) năm 2009. CẦN C KẾT NỐI INTERNET TỐC ĐỘ CAO ĐỂ HON THNH KHA HỌC NY. 

Sÿ Tín Chÿ: 2 giÿ Hÿc Phí: Miÿn phí Phí Làm Chÿng Chÿ: Miÿn phí

Pht Triển Những Mi Trường Học Tập Thch Hợp Dnh Cho Trẻ Sơ Sinh v Trẻ Chập chững biết đi

Người chăm sc trẻ c ảnh hưởng lớn đến thị gic, thnh gic, xc gic, vị gic, tnh cảm, v khứu gic của trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi khi cc em ở trong mi trường chăm sc của họ. V trẻ học hỏi thng qua cc trải nghiệm của mnh, việc quan trọng l cc mi trường m cc em c thể tiếp cận phải an ton, mang tnh đp ứng, v c nghĩa. Kha học 2 giờ ny tm hiểu một số kha cạnh của cc mi trường thch hợp dnh cho trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi, bao gồm: Sức khỏe v sự an ton, khng gian v đồ đạc, cc khu vực học tập, vui chơi ngoi trời, tạo ra cc mi trường phong ph về ngn ngữ, mi trường x hội tnh cảm, v cơ cấu của cc chương trnh dnh cho trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi. Kha học ny được thiết kế v cung cấp bởi Texas AgriLife Extension Service of the Texas A&M University System với sự hợp tc của Sở Dịch Vụ Gia Đnh v Bảo Vệ Texas (Texas Department of Family and Protective Services), Ban Cấp Php Chăm Sc Trẻ (Child Care Licensing Division), v sử dụng cc nguồn ti trợ được cung cấp theo Đạo Luật Phục Hồi v Ti Đầu Tư Hoa Kỳ (American Recovery and Reinvestment Act) năm 2009. CẦN C KẾT NỐI INTERNET TỐC ĐỘ CAO ĐỂ HON THNH KHA HỌC NY. 

Sÿ Tín Chÿ: 2 giÿ Hÿc Phí: Miÿn phí Phí Làm Chÿng Chÿ: Miÿn phí

Đảm bảo Sức Khỏe v Sự An Ton của Trẻ Sơ Sinh v Trẻ Chập chững biết đi trong Cơ Sở Chăm Sc Trẻ

Một trong những trch nhiệm quan trọng nhất người chăm sc trẻ l bảo đảm sự an ton v khỏe mạnh cho trẻ. Kha học 2 giờ ny được thiết kế để gip những người chăm sc: xc định v loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn trong cc mi trường dnh cho trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi; kết hợp cc biện php lnh mạnh vo cc hoạt động hng ngy, đặc biệt l trong cc hoạt động chẳng hạn như cho ăn, thay t, rửa tay, v ngủ trưa; học cch lau dọn v vệ sinh đồ vật v cc bề mặt đng cch trong mi trường chăm sc trẻ; v xử l cc trường hợp khẩn cấp quan trọng v khng quan trọng pht sinh khi trẻ ở trong mi trường chăm sc. Kha học ny được thiểt kế v cung cấp bởi Texas AgriLife Extension Service of the Texas A&M University System với sự hợp tc của Sở Dịch Vụ Gia Đnh v Bảo Vệ Texas (Texas Department of Family and Protective Services), Ban Cấp Php Chăm Sc Trẻ (Child Care Licensing Division), v sử dụng cc nguồn ti trợ được cung cấp theo Đạo Luật Phục Hồi v Ti Đầu Tư Hoa Kỳ (American Recovery and Reinvestment Act) năm 2009. CẦN C KẾT NỐI INTERNET TỐC ĐỘ CAO ĐỂ HON THNH KHA HỌC NY. 

Sÿ Tín Chÿ: 2 giÿ Hÿc Phí: Miÿn phí Phí Làm Chÿng Chÿ: Miÿn phí

Xy Dựng Những Mối Quan Hệ Tch Cực với Gia Đnh

Sự hợp tc giữa cc gia đnh v những người chăm sc trẻ l một bước rất quan trọng trong việc gip trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi c khởi đầu tốt nhất ở mức c thể trong đời. Kha học 1 giờ ny nhằm cung cấp cho người chăm sc trẻ những chiến lược khc nhau để khuyến khch cc gia đnh tham gia việc chăm sc cho con em mnh, nhấn mạnh vo sự lin lạc lin tục, tn trọng lẫn nhau. Kha học ny được pht triển v lập bởi Texas AgriLife Extension Service of the Texas A&M University System với sự hợp tc của Sở Dịch Vụ Gia Đnh v Bảo Vệ Texas (Texas Department of Family and Protective Services), Ban Cấp Php Chăm Sc Trẻ (Child Care Licensing Division), v sử dụng cc nguồn ti trợ được cung cấp theo Đạo Luật Phục Hồi v Ti Đầu Tư Hoa Kỳ (American Recovery and Reinvestment Act) năm 2009. CẦN C KẾT NỐI INTERNET TỐC ĐỘ CAO ĐỂ HON THNH KHA HỌC NY. 

Sÿ Tín Chÿ: 1 giÿ Hÿc Phí: Miÿn phí Phí Làm Chÿng Chÿ: Miÿn phí

Trẻ C Thi Quen Ăn Uống Lnh Mạnh: Chế Độ Dinh Dưỡng của Trẻ Sơ Sinh v Trẻ Chập chững biết đi trong Mi Trường Chăm Sc Trẻ

Từ khi thụ thai, cơ thể người đ phụ thuộc vo dinh dưỡng để tăng trưởng, pht triển, v sinh tồn lu di. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ trong cc năm đầu đời l một trong những cch quan trọng để đảm bảo sự tăng trưởng v pht triển lnh mạnh. Kha học 1 giờ ny được thiết kế để gip người chăm sc trẻ tm hiểu cc nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh v trẻ chập chững biết đi v cc chiến lược tốt nhất để đp ứng những nhu cầu ny. Kha học ny được pht triển v lập bởi Texas AgriLife Extension Service of the Texas A&M University System với sự hợp tc của Sở Dịch Vụ Gia Đnh v Bảo Vệ Texas (Texas Department of Family and Protective Services), Ban Cấp Php Chăm Sc Trẻ (Child Care Licensing Division), v sử dụng cc nguồn ti trợ được cung cấp theo Đạo Luật Phục Hồi v Ti Đầu Tư Hoa Kỳ (American Recovery and Reinvestment Act) năm 2009. CẦN C KẾT NỐI INTERNET TỐC ĐỘ CAO ĐỂ HON THNH KHA HỌC NY. 

Sÿ Tín Chÿ: 1 giÿ Hÿc Phí: Miÿn phí Phí Làm Chÿng Chÿ: Miÿn phí